Vocal music for bass & viola d’amore (8)

JS Bach
Arioso: Betrachte, meine Seel
BWV 245: Johannes-Passion
Johann Sebastian Bach
B · 2 vla d’am / vln · lute / org / hpsd · bc
B · 
vla d’am / vln · lute / org / hpsd · bc
JS Bach
Arioso: Betrachte, meine Seel
BWV 245: Johannes-Passion
Johann Sebastian Bach
B · 2 vla d’am / vln · lute / org / hpsd · bc
B · 
vla d’am / vln · lute / org / hpsd · bc
JS Bach
Duet: Wie soll ich dich, Liebster der Seelen, umfassen?
BWV 152: Tritt auf die Glaubensbahn
Johann Sebastian Bach
SB · rec · ob · vla d’am · bc
SB · 
rec · ob · vla d’am · bc
JS Bach
Duet: Wie soll ich dich, Liebster der Seelen, umfassen?
BWV 152: Tritt auf die Glaubensbahn
Johann Sebastian Bach
SB · rec · ob · vla d’am · bc
SB · 
rec · ob · vla d’am · bc
JS Bach
BWV 152: Tritt auf die Glaubensbahn
Cantata
Johann Sebastian Bach
SB · rec · ob · vla d’am · gamba · org
SB · 
rec · ob · vla d’am · gamba · org
JS Bach
BWV 36c: Schwingt freudig euch empor
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · ob d’am · str · vla d’am · bc
SATB · 
ob d’am · str · vla d’am · bc
JS Bach
BWV 245: Johannes-Passion
Passion
Johann Sebastian Bach
SATB · 2 fl · 2 ob · 2 ob d’am · 2 ob da c · str · 2 vla d’am · gamba · lute / org / hpsd · bc
SATB · 
fl · 2 ob · 2 ob d’am · 2 ob da c · str · 2 vla d’am · gamba · lute / org / hpsd · bc
JS Bach
BWV 205: Zerreißet, zersprenget, zertrümmert die Gruft
Cantata
Johann Sebastian Bach
SATB · 3 tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · ob d’am · str · vla d’am · gamba · bc
SATB · 
tr · timp · 2 cor · 2 fl · 2 ob · ob d’am · str · vla d’am · gamba · bc
Send feedback on this page