7. Preiset, späte Folgezeiten

  • Flauto traverso I solo · D4 – E6
  • Flauto traverso II solo · D4 – D6
  • Violino I + Violino II + Viola · G3 – D5
  • Alto · B3 – E5
  • Continuo

Resources