Search

Oboe d’amore & horn arias (2)

JS Bach Duet/aria: O Ewigkeit, du Donnerwort
BWV 60: O Ewigkeit, du Donnerwort
Johann Sebastian Bach
A · T · cor · 2 ob d’am · str · bc
A · T ·  cor · 2 ob d’am · str · bc
JS Bach Aria: Siehe, ich will viel Fischer aussenden
BWV 88: Siehe, ich will viel Fischer aussenden
Johann Sebastian Bach
B · 2 cor · 2 ob d’am · 3 vln · taille · bc
B ·  cor · 2 ob d’am · 3 vln · taille · bc