Tenor, bass & timpani duets (2)

JS Bach Duet: Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen
BWV 249a: Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen
Johann Sebastian Bach
TB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
TB ·  3 tr · timp · 2 ob · str · bc
JS Bach Aria + Duetto: Kommt, fliehet und eilet
BWV 249: Oster-Oratorium
Johann Sebastian Bach
TB · 3 tr · timp · 2 ob · str · bc
TB ·  3 tr · timp · 2 ob · str · bc